กฎหมายห้ามนายจ้างหักเงินค่าจ้างไว้ชำระหนี้ต่างๆ ก็เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน !!

Post on 03 พฤศจิกายน 2563
by Area3
ฮิต: 406

ลูกจ้างทำงานให้นายจ้างแล้วก็ถึงเวลากำหนดจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง

กฎหมายห้ามนายจ้างหักเงินค่าจ้างไว้ชำระหนี้ต่างๆ ก็เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

นายจ้างจะหักได้ก็เฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น เช่น หักเสียภาษี, ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม,ค่าบำรุงสหภาพ เป็นต้น

 

 

FB : Narongrit Wannaso