การลาออกที่ถูกต้อง ?

Post on 26 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 545

การลาออกที่ถูกต้อง ?

ในสัญญาจ้างไม่มีกำหนดเวลา หากลูกจ้างประสงค์จะลาออกจากงาน (การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยฝ่ายลูกจ้าง) การลาออกที่ถูกต้องลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง
ข้อบังคับของนายจ้าง และตามกฎหมาย คือลูกจ้างจะต้องแจงล่วงหน้าให้นายจ้างได้ทราบก่อนอย่างน้อย  1 งวดการจ่ายค่าจ้าง มิใช่อยู่ๆยื่นใบลาออกทิ้งไว้ที่โต้ะหัวหน้างานหรือฝ่าย HR หรือบอกลาออกด้วยวาจาวันนี้ แล้ววันรุ่งขึ้นไม่มาทำงานอีกเลย

เช่น นายจ้างกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน หากลูกจ้างจะลาออกในวันที่ 15 ตุลาคม 2561จะต้องแจ้งการลาออกต่อนายจ้างช้าสุดวันที่ 30 กันยายน 2561เพื่อให้การลาออกมีผลในวันที่ 15 ตุลาคมฯ ( เมื่อแจ้งลาออกแล้วก็ต้องมาทำงานไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมฯ) สัญญาจ้างก็จะสิ้นสุดลงวันในวันที่ 16 ตุลาคมฯ เป็นต้นไป

(ภาษากฎหมาย คือลูกจ้างต้องแสดงเจตนาลาออกหรือบอกเลิdสัญญาจ้างต่อนายจ้างก่อน หรือถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างและมีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป ตาม ม.17 ว 2 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ)

เมื่อลาออกแจ้งการลาออกต่อนายจ้างแล้ว (จะยื่นใบลาออกหรือแจ้งด้วยวาจาก็ได้ ตามฎีกาที่ 6701/2549 แต่ในทางปฏิบัติควรยื่นใบลาออก) ก็ไม่ต้องรอให้หัวหน้างานหรือนายจ้างอนุมัต/อนุญาตให้ลาออกแต่ประการใด ตามฎีกาที่ 6020/2545  การลาออกเมื่อยื่นหรือแจ้งลาออกต่อนายจ้างแล้วก็มีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

การลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบของนายจ้างและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมเป็นการทำผิดสัญญาจ้างและไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้าง หากไม่เสียหายลูกจ้างก็ไม่ต้องรับผิด

ผลการลาออกทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง นายจ้างก็ไม่ต้องหักเงินสมทบจากลูกจ้างส่งเงินกองทุนประกันสังคมอีกต่อไป แต่ต้องเเจ้งการลาออกของลูกจ้างไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างที่ไปลงทะเบียนว่างงานกับกรมการจัดหางาน ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงงาน
FB : Narongrit Wannaso