บันทึกข้อตกลงที่เป็นโมฆะและไม่เป็นโมฆะ

Post on 20 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 598

บันทึกข้อตกลงที่เป็นโมฆะและไม่เป็นโมฆะ

บันทึกที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นโมฆะ และไม่เป็นโมฆะ เช่น ตามฎีกาด้านล่างนี้ ลูกจ้างข้อตกลงในขณะยังเป็นลูกจ้าง โดยในส่วนที่จะไม่เรียกร้องเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการเลิกจ้าง เช่น ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าว ตกเป็นโมฆะ เพราะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โดยศาลให้เหตุผลว่า ขณะทำข้อตกลงลูกจ้างยังไม่มีอิสระในการตัดสินใจได้อย่างสิ้นเชิง ฉะนั้น ลูกจ้างจึงฟ้องเรียกเงินส่วนนี้ (หรือที่ยังจ่ายไม่ครบ) จากนายจ้างได้

แต่ในส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ คือ การสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ ซึ่งมิใช่เงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

FB : Narongrit Wannaso