นายจ้างประกาศนโยบายในการทำงานระบุว่าลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไปจะไม่ได้รับค่าทำงานล่วงเวลา เช่นนี้ ประกาศของนายจ้างจะใช้บังคับได้หรือไม่ ?

Post on 19 ตุลาคม 2563
by Area3
ฮิต: 248

ถามว่า นายจ้างประกาศนโยบายในการทำงานระบุว่าลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไปจะไม่ได้รับค่าทำงานล่วงเวลา
เช่นนี้ ประกาศของนายจ้างจะใช้บังคับได้หรือไม่ ?

คำตอบ หากลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วย.ผจก. ไม่มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างในกรณีการจ้าง การให้บำเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง แล้ว
ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วง เวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด เพราะไม่เข้าข้อยกเว้น ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.65 ว 1 (1)

ดังนั้น ประกาศฯ ของนายจ้างที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะ

นั่นหมายความว่า หากลูกจ้างทำงานล่วงเวลา นายจ้างก็มีหน้าที่จ่ายค่าล่วงเวลา หากไม่จ่ายก็มาฟ้องร้องเอาภายในอายุความ 2 ปี ได้
ฎีกาที่ 11587-88/2557

FB : Narongrit Wannaso