ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่กระทำภายหลังพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเป็นโมฆะ หรือไม่ ?

Post on 25 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 607

ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ที่กระทำภายหลังพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเป็นโมฆะ หรือไม่ ?

คำตอบ : ศาลเคยตัดสินว่า ลูกจ้างสมัครใจทำบันทึกข้อตกลงกับนายจ้างว่า หากนายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างไม่ติดใจเรียกร้องเงินอื่นๆ
เช่น ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีก
เงินอื่นๆ นี้ รวมถึงค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ ค่าทำงานในวันหยุดและค่าตอบแทนทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดด้วย

แม้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำหนดไว้ใน พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
แต่ลูกจ้างทำข้อตกลงภายหลังพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว ข้อตกลงสละสิทธิไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นโมฆะ

ฎีกาที่ 1979-81/2557

ข้อคิด ก่อนทำการตกลงใดๆ ลูกจ้างควรคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยก็แล้วกัน


FB : Narongrit Wannaso