นายจ้างเปิดโครงการสมัครใจลาออกหรือเกษียณก่อนกำหนด ลูกจ้างควรได้เงินเท่าใด หรือนายจ้างควรจ่ายเท่าใด?

Post on 15 กันยายน 2563
by Area3
ฮิต: 9083

นายจ้างเปิดโครงการสมัครใจลาออกหรือเกษียณก่อนกำหนด ลูกจ้างควรได้เงินเท่าใด หรือนายจ้างควรจ่ายเท่าใด?

คำตอบ เรื่องนี้กฎหมายแรงงานมิได้กำหนดไว้ จึงขึ้นอยู่กับนายจ้าง ลูกจ้างจะตกลงกัน

แต่ในทางปฏิบัตินายจ้างจะจ่ายอย่างน้อยเท่ากับค่าชดเชยตามอายุงาน ตามตาราง ด้านล่างนี้ บวกด้วยเงินอื่นๆตามกฎหมาย เช่น ค่าบอกกล่าว ค่าจ้างในวันพักร้อน เป็นต้น

และในทางปฏิบัตินายจ้างจะบวกเพิ่มให้อีก เช่น อาจเพิ่มคนละ 1-2 เดือนจากค่าชดเชยที่ได้รับเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างเข้าโครงการ อันจะช่วยลดคนในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน หรือรายได้ที่ลดลงในภาวะเศรษกิจชะลอตัวหรือเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

โครงการสมัครใจลาออก หรือ early retire ศาลเคยตัดสินไว้หลายคดีว่าไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง หากแต่เป็นการที่นายจ้างกับลูกจ้างตกลงเลิกสัญญา (ในทางปฏิบัตินายจ้างอาจจะให้ลูกจ้างเขียนใบลาออก สำทับเข้าไปอีก) ลูกจ้างจึงไปฟ้องเรียกค่าเสียหายอ้างว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีกไม่ได้ เพราะนายจ้างมิได้เลิกจ้าง

แต่แม้จะมิใช่เลิกจ้าง และลูกจ้างมิได้ลาออก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นว่า การสมัครใจลาออก ทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง มีผลให้ ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตน "ว่างงาน" ตามกฎหมายประกันสังคม

เมื่อคำนึกถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม และเจตนาของนายจ้างที่จัดให้มีโครงการก็เพื่อลดคนลง จึงควรให้ลูกจ้างได้รับเงินว่างงานในอัตราเดียวกับกรณีว่างงาน
เพราะถูกเลิกจ้าง (มิใช่ลาออก) ตามบันทึกสคก.เรื่องเสร็จที่ 940/2555 ส.ค.2555

(ปัจจุบัน ตามกฎกระทรวง ปี 2563 ถ้าว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง จะได้ 70% ของค่าจ้างเป็นเวลา 200 วัน แต่ถ้าลาออก จะได้ 45% เป็นเวลา 90 วัน )FB : Narongrit Wannaso