การลดตำแหน่งให้ต่ำลง ทั้งยังลดค่าจ้างลงอีก ?

Post on 18 มิถุนายน 2563
by Area3
ฮิต: 1184

การลดตำแหน่งให้ต่ำลง ทั้งยังลดค่าจ้างลงอีก โดยที่ลูกจ้างมิได้ยินยอมพร้อมใจด้วย
ถ้านายจ้างออกคำสั่งในลักษณะดังกล่าว ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลบังคับกับลูกจ้าง
เมื่อลูกจ้างไม่ปฏิบัติตาม ย่อมไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้าง หรือละทิ้งหน้าที่ (ในตำแหน่งที่ลด)


แม้จะเกิน 3 วัน นายจ้างก็จะนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหาได้ไม่
ดูฎีกาที่ 7238-39/2544
อนึ่ง ถ้านายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างหรือขอให้ศาลสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานในหน้าที่และค่าจ้างเดิมได้

 

Narongrit Wannaso