การที่นายจ้างมีหนังสือเตือนลูกจ้างผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาหนังสือเตือน ศาลจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่?

Post on 16 สิงหาคม 2564
by Area3
ฮิต: 328

การที่นายจ้างมีหนังสือเตือนลูกจ้างผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาหนังสือเตือน ศาลจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ ?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9873/2558 เรื่อง แม้จะเป็นการเตือนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้ว ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ลูกจ้างกระทำผิด รายละเอียดเกี่ยวกับที่ลูกจ้างฝ่าฝืนโดยละเอียดเพียงพอที่จะทำให้ลูกจ้างผู้กระทำผิดทราบถึง การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของตน และการเตือนว่าหากลูกจ้าง กระทำผิดซ้ำคำเตือนจะถูกลงโทษทางวินัย หรือดำเนินการอย่างใด ถือเป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นหนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10188/2559 เรื่อง การที่ศาลแรงงานสั่งรับ “สำเนาหนังสือเตือน”ที่นายจ้างนำส่งศาล โดยเห็นว่าเป็นเอกสารสำคัญแห่งคดีที่จะทำให้ได้ความชัดแจ้ง และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เป็นการสั่งรับและรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีaวิตแรงงาน