กรณีนายจ้างประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า มีลูกจ้างบางส่วนติดโควิด 19

Post on 08 กรกฎาคม 2564
by Area3
ฮิต: 222

กรณีนายจ้างประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า มีลูกจ้างบางส่วนติดโควิด 19

1. หากผู้ว่าฯ สั่งปิดชั่วคราว เช่น ปิด 3 วันเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด 19 และให้สั่งให้พนักงานของห้าง และพนักงานอื่นที่ทำงานในห้างไปตรวจหาเชื้อ
 
ผลคือ

1.1 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตน แต่ลูกจ้างต้องไปยื่นขอรับเงิน 50% ในระหว่างหยุดกับประกันสังคม ส่วนลูกจ้างอื่นที่ทำงานในห้างฯ มีผลเช่นเดียวกัน

1.2 ลูกจ้าง และลูกจ้างอื่นก็ต้องไปรับการตรวจหาโควิดตามที่ผู้ว่าสั่ง หากไม่ทำตามก็ควรมีเหตุผลอันสมควรไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ว่าฯ เพราะหากไม่ทำตาม อาจได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายโรคติดต่อได้

2. หากผู้ว่าฯไม่สั่งปิด แต่นายจ้างจะปิดเอง เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้พนักงานไปตรวจเชื้อและจ่ายค่าจ้างปกติ 100% ให้ลูกจ้างตน ก็ทำได้
แต่หากอยากจ่ายเพียง 75% ในระหว่างหยุดชั่วคราว 3 วัน ก็ต้องใข้สิทธิหยุดกิจการชั่วคราวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ตาม ม.75

และการสั่งพนักงานให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดก็ถือว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะสั่งย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานต้องปฏิบัติตาม เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ไป หากลูกจ้างไม่ทำตาม อาจได้รับโทษทางวินัยได้

ส่วนพนักงาน ลูกจ้างอื่นที่ทำงานในห้าง ฯ นายจ้างที่เป็นเจ้าของห้างฯ ควรแจ้งให้นายจ้างที่ส่งลูกจ้างมาทำงานที่ห้างฯ ออกคำสั่งต่อลูกจ้างเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการป้องกันโรค และเป็นคุ้มครองลูกจ้างในเรื่องการจ่ายเงิน หรือค่าจ้างอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับลูกจ้างของห้างฯ

Facebook :  Narongrit Wannaso