ลูกจ้างเซ็นยินยอมไว้ล่วงหน้าว่ายินยอมโอนย้ายไปทำงานบริษัทในเครือ จะถือว่าลูกจ้างยินยอมโดยปริยายไม่ได้

Post on 07 กรกฎาคม 2564
by Area3
ฮิต: 325

ลูกจ้างเซ็นยินยอมไว้ล่วงหน้าว่ายินยอมโอนย้ายไปทำงานบริษัทในเครือ

การโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือถือเป็นการเปลี่ยนตัวนายจ้าง เพราะแม้จะเป็นเครือเดียวกันแต่เป็นคนละนิติบุคคล ตามมาตรา 13 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย หากลูกจ้างไม่ยอมย้ายไปด้วย ถือว่าเป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

แต่เรื่องนี้นายจ้างต่อสู้ว่าลูกจ้างได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการทำงานในเรื่องการที่นายจ้างมีสิทธิโอนย้ายตำแหน่งหรือหน้าที่การงานของลูกจ้างในบริษัทหรือบริษัทในเครือตามที่นายจ้างเห็นสมควร ถือว่าลูกจ้างยินยอมแล้วโดยปริยายด้วยความสมัครใจ

ศาลเห็นว่าการที่นายจ้างย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทอื่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ แต่เมื่อบริษัทดังกล่าวแยกเป็นคนละนิติบุคคลต่างหากกับนายจ้าง จึงเป็นการโอนสิทธิความเป็นลูกจ้างไปยังบุคคลภายนอก ตาม ปพพ. มาตรา 577 จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยจึงจะย้ายหรือโอนได้

เมื่อนายจ้างย้ายลูกจ้างไปโดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอมจึงเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิดต้องจ่าย ดังนี้

1) ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
2) ค่าชดเชย
3) ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างเป็นธรรม
4) ดอกเบี้ย

ที่มา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 3-6/2536

 Facebook : กฎหมายแรงงาน