มีลูกจ้างบางท่านถามว่า จะออกจากงานหรือลาออกไม่มีระเบียบข้อบังคับว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน จะออกจากงานได้ทันที่ได้หรือไม่ ?

Post on 05 กรกฎาคม 2564
by Area3
ฮิต: 648

มีลูกจ้างบางท่านถามว่า จะออกจากงานหรือลาออกไม่มีระเบียบข้อบังคับว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน จะออกจากงานได้ทันที่ได้หรือไม่ ?

คำตอบ ถ้าจ้างไม่มีกำหนดเวลาแม้ไม่มีระเบียบข้อบังคับสัญญาจ้างระบุไว้ ก่อนจะเลิกสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างหรือลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.17 ว 2 (หรือ ป.พ.พ.ม.582 กรณีจ้างแรงงานมิได้นำม.17 มาใช้)

แม้การไม่บอกกล่าวให้ถูกต้องจะไม่มีโทษทางอาญาแต่หากไม่ทำตาม ผลคือ

ถ้าฝ่ายนายจ้าง ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้าง เว้นแต่การให้ออกเพราะลูกจ้างทำผิดวินัย
ถ้าฝ่ายลูกจ้าง ถ้าออกจากงานทันทีไม่บอกกล่าว หากเกิดความเสียหายกับนายจ้าง ลูกจ้างอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ให้เขา ถ้าไม่เกิดความเสียหายก็ไม่ต้องชดเชย

เสียหายอย่างไรคิดคำนวณเป็นเงินเท่าไร นายจ้างต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น และที่สำคัญต้องเป็นผลโดยตรงจากการไม่บอกกล่าวของลูกจ้าง ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ ก็ไม่มีความเสียหายที่จะไปกำหนดเป็นค่าเสียหายให้ลูกจ้างชดใช้ ศาลจะยกฟ้อง


การลาออกจากงานของลูกจ้างในภาคเอกชนเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ไม่ต้องรอให้นายจ้างอนุมัติอนุญาตก่อนการลาออกก็มีผลสมบูรณ์ เพราะการจ้างแรงงานมิได้กระทบต่อบริการสาธารณะเฉกเช่นการทำงานของภาคราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่ลาออกต้องอนุมัติก่อน

และเอกชนจะถือหลักที่ว่า จะไม่มีใครบังคับใครให้ทำงานให้ตนโดยที่เขาไม่ยินยอมหรือสมัครใจ มิฉะนั้นจะเป็นแรงงานบังคับ แรงงานทาส  (ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเขาจึงเขียนไว้ว่า ห้ามเกณฑ์แรงงาน บังคับใช้แรงงาน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้)

ฉะนั้นหากออกจากงานไม่ถูกต้องแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องชดใช้แก่กัน


และแม้ถ้าลูกจ้างจะขอลาออกหรือออกจ้างงานไม่แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่นายจ้างรับรู้รับทราบแล้วไม่ว่าอะไร ให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีเช่นนี้ ก็เป็นการตกลงให้ออกจากงานทันที สามารถทำได้ (และมิใช่การเลิกจ้าง) นายจ้างจะมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างอีกไม่ได้

Facebook : Narongrit Wannaso