ข้อกฎหมายเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

Post on 25 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 258

ข้อกฎหมายเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

กรณีที่บริษัทมีสาขาและหน่วยงานหลายแห่งของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นสำนักงานสาขาหรือหน่วยงานของนายจ้างหรือไม่ ?

ตามมาตรา 96 กาหนดให้สถาน ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ข้อ 5 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการได้หน่ึงคณะ

ซึ่งสถานประกอบกิจการหมายความถึงสำนักงานสาขาหรือหน่วยงานของ นายจ้างแต่ละแห่งท่ีต้ังอยู่ภายนอกซึ่งแต่ละแห่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปด้วย

โดยคำว่า “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการทั่วไป สำนักงานสาขา และหน่วยงานของนายจ้าง แต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ภายนอกอันเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการและควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างในหน่วยงานนั้น

การที่บริษัทฯ มีหลายสาขาตลอดจนมีลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย ประจำจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มีลูกจ้างทั้งสิ้นจานวน 152 คน ซึ่งอำนาจการจัดการและการควบคุมบังคับบัญชาขึ้นตรงกับฝ่ายจัดการ

ดังนั้นสำนักงานสาขาหรือ จุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า จึงไม่ถือเป็นสานักงานสาขาหรือหน่วยงานของนายจ้างแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ภายนอกตามนิยามคาว่า “สถานประกอบกิจการ”

ปัญหาต่อไปมีว่านายจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือไม่ เมื่อบริษัทฯ มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 152 คนจำแนกเป็นลูกจ้างประจำสาขาที่ 2 จานวน 74 คน สาขาที่ 3 จานวน 17 คน และประจำจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จานวน 88 คน ซึ่งเมื่อสาขา และจุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้ามิใช่สำนักงานสาขา หรือหน่วยงานของนายจ้างแต่ละแห่งที่อยู่ภายนอก ตามคำนิยามคำว่า “สถานประกอบกิจการ” ข้างต้น

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานที่สานักงานสาขาและจุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า รวมท้ังสิ้น 152 คน จึงถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ที่ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหนึ่งคณะ

ข้อสังเกต

เรื่องนี้แม้จะมีสาขา แต่เมื่อสาขามีลูกจ้างไม่ครบ 50 คนก็ไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
อนึ่ง การจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสาขาหรือหน่วยงานย่อยจะต้องได้ข้อเท็จจริงว่าสาขาหรือหน่วยงานย่อยนั้นมีอำนาจบังคับบัญชาประกอบด้วย

หมายเหตุ อ้างอิงข้อหารือกองนิติการ ที่ รง 0504/00838 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน