ฉีดวัคซีนต้องลากิจ รับผลข้างเคียงจากวัคซีนต้องลาป่วย

Post on 23 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 3127

ลาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

พอไปฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงลากิจ หรือลาป่วย ?

หลักกฎหมายมีว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริง จะลากี่วันก็ได้

ถ้าป่วยจริงสิทธิในการลาป่วยไม่จำเป็นต้องป่วยหนัก แค่ร่างกายมีอาการผิดปกติก็ลาได้

โดย  พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ไม่ได้มีการกำหนดนิยามคำว่า “วันลาป่วย” หรือ “ป่วย” ไว้ จึงต้องพิจารณาความหมาย ตามพจนานุกรมฯ ให้คำนิยามคำว่า “ป่วย” ว่าหมายถึง รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น

ดังนั้น กรณีลาไปฉีดวัคซีน ขณะที่ลูกจ้างไปฉีดวัคซีนไม่มีอาการป่วย หรือร่างกายผิดปกติ จึงไม่อาจใช้สิทธิลาป่วยได้

อย่างไรก็ตาม การลาไปฉีดวัคซีนควรใช้การลากิจ เพราะเมื่อพิจารณาจากนิยามของการ "ลาเพื่อกิจธุรอันจำเป็น" หมายถึง “กรณีลูกจ้างมีกิจธุระอันจำเป็นที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง”  

โดยได้ยกตัวอย่างไว้ เช่น ทำบัตรประจำตัวประชาชน ทำใบอนุญาตขับขี่ จดทะเบียนสมรส  ลาอุปสมบท ลาปฎิบัติธรรมทางศาสนาตามธรรมเนียมปฎิบัติ จัดงานศพบุคคลในครอบครัว จัดงานสมรสบุตร จัดงานอุปสมบท เป็นต้น

การไปฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำการด้วยตนเอง คนอื่นทำการแทนไม่ได้

มีประเด็นต่อไปว่าเมื่อฉีดแล้วมีผลข้างเคียง จะใช้สิทธิลาประเภทใด ?

การมีผลข้างเคียงคือการ “ป่วย” หมายถึง รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น ตามคำนิยามข้างต้น ดังนั้นลูกจ้างจึงมีสิทธิที่จะขอลาได้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แอดมินเห็นว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจ และนายจ้างส่วนใหญ่ก็ต้องการให้ลูกจ้างได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส

ดังนั้น นายจ้างจึงอาจสร้างแรงจูงใจด้วยการออกประกาศ วันลาเพื่อฉีดวัคซีน ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้สิทธิลูกจ้างได้สิทธิในการลาไปฉีดวัคซีนได้ 1 วันโดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง นายจ้างสามารถประกาศได้เลยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน

หรือกรณีที่นายจ้างกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าลามากจะไม่ได้เงินโบนัส หรือสวัสดิการอื่น ก็ควรจะออกประกาศมายกเว้น เพราะเสียวันทำงานวันเดียว แต่สิ่งที่นายจ้างได้กลับมาเกินคุ้ม

 Facebook : กฎหมายแรงงาน