นายจ้าง HR บางท่านถามว่า กรณีนักเรียนนักศึกษามาฝึกงานที่บริษัท ต้องจ่ายค่าจ้างและส่งประกันสังคมให้หรือไม่ ?

Post on 17 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 550

นายจ้าง HR บางท่านถามว่า กรณีนักเรียนนักศึกษามาฝึกงานที่บริษัท ต้องจ่ายค่าจ้างและส่งประกันสังคมให้หรือไม่ ?

คำตอบ : การมาฝึกงานมิใช่การมาทำงานเพื่อรับค่าจ้าง แต่เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวทักษะก่อนเข้าตลาดแรงงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา จึงมิใช่จ้างแรงงานมิใช่นายจ้างลูกจ้างกัน


ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานตามกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือตามที่สถาบันการศึกษาส่งมาฝึกอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ดังนั้นจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง และส่งเงินสมทบประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ให้แนวนายจ้างและสถาบันการศึกษาว่า หากจะจ่ายค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เขาก็ยิ่งดี น้องๆจะได้มีขวัญกำลังใจในการฝึกงานที่สำคัญ วันเวลา การพัก วันหยุดก็ควรอยู่ในกรอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ไม่เกิน 8 ชม. มีวันหยุดต่างๆ ให้เขาได้หยุด เป็นต้น

แต่สำหรับกรณีเลี่ยงกฎหมาย อ้างว่าเป็นการฝึกงาน หรือ นักศึกษามาขอฝึกเอง สถาบันเขาไม่รู้เรื่อง ไม่มีหนังสือมาขอฝึก และใช้งาน มอบงานเขาเหมือนกับลูกจ้างปกติ
เช่นนี้ ถือเป็นการทำงานปกติ มีฐานะเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน ต้องทำตามกฎหมายปกติทุกประการ จะอ้างว่าฝึกงานมิได้

 Facebook : Narongrit Wannaso