การพักงานระหว่างการสอบสวนต้องทำเป็นคำสั่ง ก็เลยทำตัวอย่างมาให้ใช้กัน ...

Post on 10 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 237

การพักงานระหว่างการสอบสวนต้องทำเป็นคำสั่ง ก็เลยทำตัวอย่างมาให้ใช้กัน ...


เบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าการพักงานมี 2 กรณี คือ

1) พักงานเพราะลูกจ้างทำความผิด

2) พักงานระหว่างการสอบสวน ซึ่งยังไม่รู้ว่าลูกจ้างทำผิดหรือไม่


สิ่งที่จะพูดคือพักงานระหว่างการสอบสวน ซึ่งมาตรา 116 ถึงมาตรา 117 ให้สามารถพักงานได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ซึ่งจะกล่าวเป็นให้เข้าใจง่ายเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1) ลูกจ้างถูกนายจ้างกล่าวหาว่ากระทำความผิด ซึ่งเป็นความผิดวินัยในการทำงาน

2) นายจ้างทำการสอบสวนความผิดตามข้อ 1)

3) ต้องมีข้อบังคับในการทำงาน หรือสภาพการจ้าง(เช่น ระเบียบ หรือข้อตกลง) โดยระบุว่า “นายจ้างมีอำนาจสั่งพักงานได้”

4) นายจ้างต้องทำ “คำสั่งพักงาน” ซึ่งคำสั่งนั้นจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนำเอาหนังสือที่โพสไปใช้ได้เลย

ก) ต้องทำเป็นหนังสือ

ข) ในหนังสือต้องระบุความผิด (จริง ๆ กฎหมายมาตรา 116 น่าจะเป็นความผิดที่ถูกกล่าวหามากกว่าที่จะใช้คำว่าความผิด เพราะลูกจ้างยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่ในตัวอย่างคำสั่งพักงานที่ทำให้ ใช้คำว่าความผิดที่ถูกกล่าวหา)

ค) ต้องระบุระยะเวลาในการพักงาน ซึ่งกฎหมายห้ามมิให้พักงานเกิน 7 วัน

5) นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน

6) ระหว่างพักงานต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งอัตราการจ่ายนี้นายจ้างต้องระบุในข้อบังคับด้วย โดยต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน

7) ถ้าสอบสวนแล้วลูกจ้างไม่ผิด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือจากที่จ่ายไปในระหว่างการพักงาน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี

 

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน