นายจ้างหักเงินประกันได้หรือไม่ ?

Post on 02 มิถุนายน 2564
by Area3
ฮิต: 186

นายจ้างหักเงินประกันได้หรือไม่

เบื้องต้นต้องเข้าใจหลักทั่วไปว่า "กฎหมายห้ามเรียกหรือรับหลักประกัน"
แม้คำถามจะถามว่าเรียกเงินประกันได้หรือไม่ แต่คำตอบกว้างกว่าคือไม่ใช่แค่เงิน จะประกันด้วยคนที่เรียกว่าค้ำประกัน หรือประกันด้วยทรัพย์ กฏหมายก็ห้าม
ถ้าเป็นงานที่เรียกหรือรับหลักประกันไม่ได้ นายจ้างก็จะหักเงินประกันไม่ได้
เช่น งานช่างซ่อมบำรุง ไม่ใช่งานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ หากนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน ก็ต้องคืนหลักประกันแก่ลูกจ้าง(คำพิพากษาฎีกาที่ 3039/2550)
งานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ จำหลักง่าย ๆ ว่าต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับ "การดูแลเงิน" "ดูแลทรัพย์สิน" "ครอบครองทรัพย์สิน" ของนายจ้าง หรือแทนนายจ้าง

ส่วนที่ว่างานอะไรบ้างที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. 2551 ข้อ 4 กำหนดให้ลักษณะหรือสภาพของงานที่นายจ้างอาจเรียกหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทำงานได้ มีดังนี้

(1) งานสมุห์บัญชี
(2) งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน
(3) งานควบคุมหือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า คือ เพชร พลอย เงิน ทองคำ ทองคำขาวและไข่มุก
(4) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง
(5) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจำนอง รับจำนำ รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่งเงินหรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น

ถ้างานเป็นงานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ ก็จะต้องเรียกหรือรับหลักประกันไม่เกิน 60 เท่า ซึ่งจะประกันด้วยคน หรือด้วยทรัพย์ วิธีการเก็บรักษาหลักประกัน การคืนหลักประกัน ก็ดูจากประกาศกระทรวงข้างต้น

ส่วนที่ว่านายจ้างจะ "หักเงินประกันได้หรือไม่" ตามคำถามข้างต้น ถ้าเป็นงานที่ผ่านขั้นตอนที่กฎหมายให้เรียกหรือรับหลักประกันได้ การที่นายจ้างหักเงินหลักประกันนั้น ก็ต้องดูมาตรา 76 ซึ่งหลักการคือ "ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด"

เว้นแต่หักเป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ตามมาตรา 76(4)
ในการหักจะหักเกินร้อยละ 10 และจะหักรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

 


Facebook : กฎหมายแรงงาน