หากลูกจ้างไม่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโควิด มาเป็นเงื่อนไขในการจ่ายโบนัสหรือขึ้นค่าจ้างประจำปี ได้หรือไม่?

Post on 28 พฤษภาคม 2564
by Area3
ฮิต: 380

นายจ้างจะเพิ่มหลักเกณฑ์ว่า หากลูกจ้างไม่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโควิด มาเป็นเงื่อนไขในการจ่ายโบนัส หรือขึ้นค่าจ้างประจำปี ได้หรือไม่?

คำตอบ หากมีหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส หรือขึ้นค่าจ้างประจำปีที่ทำเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานไว้อยู่แล้ว การมาเพิ่มเงื่อนไขในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง ย่อมไม่อาจทำได้ เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอม เช่น ไปเพิ่มเงื่อนไขว่า หากลูกจ้างไม่ฉีดวัคซีน จะตัดสิทธิไม่จ่าย หรือลดโบนัส ไม่อาจทำได้

เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอม หรือดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องจนมีข้อตกลงตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

เทียบฎีกา 14011/2558


Narongrit Wannaso