ครบ 60 ปีไม่ยอมเกษียณ ทำงานไป 2 ปี หรือจะเกินไปกี่ปีก็ขอเกษียณได้ และมีสิทธิได้เงินค่าชดเชย

Post on 24 พฤษภาคม 2564
by Area3
ฮิต: 419

ครบ 60 ปีไม่ยอมเกษียณ ทำงานไป 2 ปี หรือจะเกินไปกี่ปีก็ขอเกษียณได้ และมีสิทธิได้เงินค่าชดเชย

แรงงานภาคเอกชนกฎหมายให้ถือว่าเกษียณ คือการเลิกจ้าง เมื่อเป็นการเลิกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชย


ส่วนรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ค่าชดเชยแต่กฎหมายเขียนให้ได้ "เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน"


สิทธิที่จะเกษียณอายุลูกจ้างจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หากมีข้อตกลงเรื่องเกษียณกันไว้ก็เกณียณไปตามข้อตกลง หากไม่มีข้อตกลง หรือตกลงกันไว้เกิน 60 ปี ลูกจ้างก็แสดงความจำนงขอเกษียณอายุได้เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์


แต่ปัญหาว่าลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีแล้ว แต่มีการตกลงทำงานกันต่อไปอีก เช่น ทำงานต่อไปอีก 2 ปี ลูกจ้างจะขอเกษียณได้หรือไม่ หรือว่าหากไม่เกษียณตอนอายุ 60 ปีบริบูรณ์จะเป็นการสละสิทธิเกษียณหรือไม่


เรื่องนี้ลูกจ้างจะขอเกษียณ มีหลักว่าเมื่อลูกจ้างมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถแสดงเจตนาขอเกษียณได้ตลอด แม้อายุจะเกิน 60 ปีไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม


เคยมีคดีที่นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานระบุให้พนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีเกษียณโดยได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ศาลพิพากษาว่าสิทธิการได้รับค่าชดเชยมีขึ้นตั้งแต่อายุครบ 60 ปี โดยไม่คำนึงว่าหลังจากนั้นจะยังคงจ้างกันต่อไป หรือมีการเลิกจ้าง แม้นายจ้างไม่เลิกจ้างก็ตามลูกจ้างก็แสดงเจตนาเกษียณได้ เนื่องจากหากยอมให้นายจ้างหยิบยกเรื่องการเลิกจ้างหลังพ้นอายุครบ 60 ปีขึ้นอ้างได้ย่อมเป็นช่องทางให้เกิดการหลบเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษียณโดยทำทีเป็นการจ้างต่อไปหลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้ลูกจ้างทำงานไม่ไหวลาออกไปเอง


โดยสรุป เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วมีการจ้างให้ทำงานต่อไป ลูกจ้างย่อมมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา 118/1


ที่มา คำพิพากษาฎีกาที่ 1517/2557

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน