ให้ลูกจ้างรายวันมาทำงานบางวัน วันไหนไม่มาก็ไม่จ่ายได้หรือไม่ ?

Post on 08 เมษายน 2564
by Area3
ฮิต: 122

ให้ลูกจ้างรายวันมาทำงานบางวัน วันไหนไม่มาก็ไม่จ่ายได้หรือไม่

ถาม : จะทำสัญญากับลูกจ้างรายวันโดยกำหนดว่ามาทำงานวันไหนก็จ่ายเฉพาะวันที่มาทำงานได้หรือไม่
ตอบ : สัญญาจ้างที่กำหนดทำนองว่ามาทำจะให้ค่าจ้าง แปลว่าวันที่ไม่มาก็จะไม่ได้ค่าจ้าง อยากจ้างวันไหนก็ให้มา

หากข้อตกลงเป็นดังว่าอาจขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นโมฆะเพราะลูกจ้างรายวันต้องมีงานให้ทำตลอด เว้นแต่วันหยุดประจำสัปดาห์ถึงไม่ต้องจ่าย หรือไม่นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพราะต้องถือว่าจ้างลูกจ้างเข้ามาแล้ว แต่นายจ้างไม่มีงานให้ทำเองนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างตอบแทน

ถาม : ข้อดีของการจ้างรายวันทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันลา หรือวันหยุดใช่หรือไม่

ตอบประเด็นที่ ๑ วันลาป่วย วันลากิจฯ วันลาเพื่อรับราชการทหาร วันลาเพื่อการทำหมัน วันลาคลอด วันลาอบรมและพัฒนาฯ นายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจัดให้สิทธิแก่ลูกจ้าง และจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างรายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเหมือนเช่นลูกจ้างรายเดือนทุกประการ

ตอบประเด็นที่ ๒  วันหยุดประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดตามสิทธิ และต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูก โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑) วันหยุดประจำสัปดาห์นายจ้างไม่ต้องจ่าย
๒) วันหยุดพักผ่อนประจำปี(ที่ชอบเรียกว่าลาพักร้อน) ต้องทำงานให้ครบ ๑ ปีและย่างเข้าปีที่ ๒ ก่อนจึงจะมีสิทธิได้หยุด ๖ วัน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างด้วย

ถาม : หลัก no work no pay ใช้ได้หรือไม่ คือไม่มาทำงานก็ไม่จ่าย
ตอบ : คำตอบคล้ายประเด็นแรก การที่นายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานแล้วให้หยุดไปช่วงหนึ่งตามแต่จะมีงาน แปลว่าลูกจ้างพร้อมทำแต่นายจ้างไม่มีงานให้  นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันที่ให้ลูกจ้างหยุดนั้น ๆ เว้นแต่จะเข้าข้อกฎหมายประการอื่นที่อาจเป็นได้ เช่น การหยุดกิจการชั่วคราว หรือรัฐสั่งให้ปิดกิจการเพราะโรคระบาด เป็นต้น เช่นนี้ ก็ต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นแต่ละกรณีไป

ถาม : ทดลองงานลูกจ้างรายวันได้หรือไม่
ตอบ : ลูกจ้างรายวันทดลองงานได้หรือไม่ ต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายแรงงานมีลูกจ้างอยู่ประเภทเดียวตามคำนิยามของกฎหมายคือ “ลูกจ้าง” กฎหมายคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง ดังนั้นไม่ว่าจะไปเรียกชื่ออะไรก็เป็นลูกจ้าง

เมื่อเป็นลูกจ้าง อะไรที่กฎหมายกำหนดให้การคุ้มครองเอาไว้ก็ได้สิทธิทุกประการ
แล้วการทดลองงานคืออะไร การทดลองงานอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการเขียนไว้ในข้อสัญญา โดยข้อสัญญาดังกล่าวจะขัดกับสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดคุ้มครองลูกจ้างเอาไว้ไม่ได้

“เหตุผลของการไม่ผ่านการทดลองงาน” ของลูกจ้างรายวัน ที่อ้างได้คือ
๑) ไม่มีความสามารถในการทำงาน ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น
๒) พฤติกรรมส่วนตัว การเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ทัศนคติมีมาตรฐานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

คำว่า “มาตรฐาน” นายจ้างจะมีเครื่องมือ หรือแบบประเมินซึ่งสร้างขึ้นมาและใช้เป็นการทั่วไปไม่ได้เจาะจงเป็นการเฉพาะกับลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง
เมื่อทดลองงานลูกจ้างรายวันแล้วไม่ผ่านการทดลองงานก็จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ รอบการจ่ายค่าจ้างด้วย
ข้อสังเกต จริงๆ ไม่ต้องทดลองงานก็ได้ หากทำงานช่วงแรกสัก ๒ เดือน หรือ ๓ เดือน หรือทำงาน ๑ ปี ทำงาน ๑๐ ปี ทำงาน ๒๐ ปี ก็มีหลักการเดียวกัน คือ ถ้าหย่อนสมรรถภาพในการทำงานก็เลิกจ้างได้

เพียงแต่เมื่อทำงานเกิน ๑๒๐ วันก็จะต้องจ่ายค่าชดเชย

 

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน