นายจ้างมีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองการผ่านงาน

Post on 02 เมษายน 2564
by Area3
ฮิต: 137

นายจ้างมีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองการผ่านงาน

แม้จะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างรายวัน
นายจ้างก็มีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองการผ่านงาน ถ้าไม่ออกลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานใด้

โดยหนังสือรับรองการผ่านงานต้องมีข้อความตาม ปพพ. ม. 585 กำหนด ซึ่งต้องมีข้อความดังนี้

1) ทำงานมานานเท่าไร (เข้าทำงานวันใหน และออกจากงานวันใหนต้องระบุวันลงไปให้ชัด)
2) งานที่ทำมีลักษณะอย่างไร โดยระบุว่าเป็นงานอะไร รวมถึงการระบุตำแหน่งงานลงไปด้วย
3) ข้อควรระวัง ศาลฎีกาเคยตัดสินว่านายจ้างไม่มีสิทธิระบุว่าเลิกจ้างลูกจ้างเพราะอะไร ด้วยวิธีใดและเพราะเหตุใด (ฎ. 3502/2543)
4) ปัญหาต่อไป นายจ้างต้องออกหนังสือวันใหน นายจ้างมีหน้าที่ออกหนังสือในวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง กล่าวคือ ออกจากงานวันใหน ต้องออกหนังสือรับรองทันที (ฎ. 6020/2545)

 

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน