ลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้าง เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะได้ใบผ่านงาน

Post on 01 เมษายน 2564
by Area3
ฮิต: 153

เมื่อสัญญาจ้างระงับลง เช่น ลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้าง เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะได้ใบผ่านงานจากนายจ้าง ตาม ป.พ.พ.ม. 585
เมื่อเป็นสิทธิ ลูกจ้างจึงต้องร้องขอหรือทวงถาม นายจ้างจึงมีหน้าที่ออกให้

ถ้าไม่ออกให้ภายในเวลาอันควร ลูกจ้างก็อาจไปฟ้องนายจ้างให้ออกใบผ่านงานได้
และอาจฟ้องค่าเสียหายจากการไม่ออกใบผ่านงานได้ หากเกิดความเสียหายจากการไม่ออกใบผ่านงาน


ศาลแรงงานเคยตัดสินให้นายจ้างออกใบผ่านงานให้ลูกจ้าง แต่ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ลูกจ้าง
เพราะลูกจ้างไม่ได้ร้องขอให้นายจ้างออกให้ก่อนที่จะฟ้อง และไม่ปรากฎว่าเกิดความเสียกับลูกจ้าง

คำพิพากษาศอ.คดีชำนัญพิเศษที่ 593/2563

 

Facebook : Narongrit Wannaso