ทำงานล่วงเวลาต้องคูณด้วย 1.5 เท่า

Post on 23 มีนาคม 2564
by Area3
ฮิต: 180

ทำงานล่วงเวลาต้องคูณด้วย 1.5 เท่า

การทำงานล่วงเวลา คือการทำงานนอกเหนือหรือเกินจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งเวลาทำงานปกติส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 8 ชม หรือนายจ้างบางที่อาจกำหนดให้ทำงานวันละไม่เกิน 12 ชม. แต่ทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงก็ได้  การทำงานในช่วงเวลาทำงานปกตินี้นายจ้างจะต้อง "จ่ายค่าจ้าง" ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน
การทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ เป็นการทำงานล่วงเวลาต้องนำเอาค่าจ้างมาเป็นฐานแล้วคูณด้วย 1.5 เท่า แต่ถ้าการทำงานล่วงเวลานั้นเป็นการล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคูณด้วย 3 เท่า
แต่ถ้านายจ้างกำหนดเกณฑ์ในการคูณให้มากกว่าหรือสูงกว่านี้สามารถทำได้

ตัวอย่าง
ลูกจ้างได้เงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท เวลาทำงานปกติ คือ 8.00 น. ถึง 17.00 น. พักเที่ยง 1 ชั่วโมง หากนายจ้างให้ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. การทำงานล่วงเวลานี้ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง โดยคูณ 1.5 เท่า (แต่ถ้าล่วงเวลาวันหยุดต้องคูณด้วย 3 เท่า)  มีวิธีคำนวณดังนี้

1) เอาเงินเดือนมาทำให้เป็นค่าจ้างรายวัน คือ 30,000 หาร 30
=ค่าจ้างวันละ 1,000 บาท

2) จากนั้นเอาค่าจ้างรายวันมาทำให้เป็นค่าจ้างรายชั่วโมง คือ ต้องดูว่าทำงานวันละกี่ชั่วโมง จากตัวอย่างนี้ 8 ชั่วโมง หารกับค่าจ้างรายวัน คือ 1,000 บาท
=ค่าจ้างชั่วโมงละ 125 บาท

๓) เอาค่าจ้างรายชั่วโมง คือ 125 บาทไปคูณด้วยอัตราค่าทำงานล่วงเวลา 1.5 เท่า
=ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 187.5 บาท

๔) จากนั้นก็ดูว่าทำงานล่วงเวลากี่ชั่วโมง จากตัวอย่างนี้ทำงานล่วงเวลา 4 ชั่วโมง ต้องคูณกับค่าทำงานล่วงเวลาต่อชั่วโมง คือ 187.5 บาท
=ค่าล่วงเวลาที่ลูกจ้างจะได้รับตามตัวอย่างนี้ คือ 750 บาท

ข้อสังเกต
มีงานบางประเภทที่ยกเว้นไม่ได้ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า หรือ 3 เท่าข้างต้น เช่น งาน รปภ. งานอ่านค่าระดับน้ำ งานเฝ่าสถานที่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ปกติ (เช่น ครูมาเข้าเวรนอนโรงเรียน) เป็นต้น

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน