ลูกจ้าง “รายวัน” ลาป่วย หรือลาประเภทอื่นจะได้ค่าจ้างหรือไม่ ?

Post on 11 มีนาคม 2564
by Area3
ฮิต: 465

ลูกจ้าง “รายวัน” ลาป่วย หรือลาประเภทอื่นจะได้ค่าจ้างหรือไม่ ?


เรามักจะเข้าใจกันว่าลูกจ้างรายวันจะได้ค่าจ้างตอบแทนเฉพาะวันที่มาทำงาน ดังนั้นวันไหนไม่มาทำงานก็ไม่ได้รับค่าจ้าง
แต่กรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลา อาจทำให้นายจ้างเข้าใจว่าเป็นกรณีที่ลูกจ้างไม่มาทำงานจึงไม่ต้องลา เช่น กฎหมายแรงงานกำหนดว่าให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างลาป่วยตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ซึ่งการจ่ายเงินค่าจ้างในกรณีลาป่วยดังกล่าวไม่มีข้อกฎหมายใดที่กำหนดว่าจ่ายเฉพาะลูกจ้างที่รับเงินเดือน
ดังนั้น ลูกจ้างรายวันก็ดี ลูกจ้างรายเดือนก็ดี ลูกจ้างทดลองงานก็ดี ลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวก็ดี ย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาป่วย เป็นต้น


ซึ่งหลักการตามตัวอย่างกรณีลาป่วยนำไปใช้กับการลาประเภทอื่น ๆ ด้วย ได้แก่
๑) จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน 30 วันทำงาน/ปี
๒) จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อทำหมัน
๓) จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกิน 60 วัน/ปี
๔) จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตร ไม่เกิน 45 วัน/ครรภ์


ดังนั้น ค่าจ้างในวันลาเหล่านี้ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายเดือนก็ดี ลูกจ้างทดลองงานก็ดี ลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวก็ดี ย่อมมีสิทธิได้รับเงินด้วย
สิ่งที่นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลต้องระวังคือ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดโทษอาญากรณีไม่จ่ายค่าจ้างวันลาป่วย เอาไว้ให้มีโทษปรับ 20,000 บาท นอกจากนั้นยังต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๙ อีกด้วย


ข้อสังเกต
ในกฎหมายแรงงานหากกฎหมายเขียนว่า “ลูกจ้าง” ย่อมหมายถึงลูกจ้างทุกประเภท
อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายต้องการจะยกเว้นลูกจ้างรายวันก็จะต้องเขียนกฎหมายเอาไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น มาตรา ๕๖ ที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ซึ่งหมายความว่าลูกจ้างรายเดือนถูกเหมาจ่ายค่าจ้างเป็นเดือน แม้จะมีวันหยุดประจำสัปดาห์กี่วันก็ไม่มีการเอามาลบจำนวนเงินออก แต่กฎหมายก็ได้กำหนดยกเว้นหลักการนี้ โดยไม่จ่ายแก่ลูกจ้างรายวันกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์

 

 

Facebook : กฎหมายแรงงาน